Vedtægter for Team Salling

§ 1 – NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er TEAM SALLING. Klubbens hjemsted er Skive Kommune.

§ 2 – FORMÅL

Det er TEAM SALLING’s formål at skabe rammer for deltagelse i stævner og holdturneringsaktivitet for seniorspillere i Skive Kommune. Det er vigtigt at klubben er lokal forankret og at der tilbydes kvalificeret og tilstrækkelig træning for klubbens medlemmer.

§ 3 – MEDLEMSKAB AF HOVEDORGANISATION

TEAM SALLING er medlem af Badminton Midtjylland og de deraf følgende organisationer, og er undergivet deres love og bestemmelser.

§ 4 – OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Som medlem kan optages enhver, der interesserer sig for klubbens anliggender, og som er villig til at overholde klubbens vedtægter og bestemmelser, samt betale de for klubben fastlagte kontingenter m.m.

§ 5 – KONTINGENT

Klubbens kontingent, indskyd og opkrævningsterminer fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

Spillerne er medlem når kontingent er betalt og medlemskab er gældende indtil 1 måned efter næste udsendte opkrævning.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

§ 6 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som klubbens vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i 2. kvartal, indkaldes med mindst to ugers varsel på egnet social medie (f.eks. Facebook) samt på mail til klubbens medlemmer.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret og valgbarhed har alle aktive medlemmer fra og med U17, og som har været medlem af klubben i di sidste tre måneder før generalforsamlingen. Aktive medlemmer kan opstille kandidater, som ikke er aktive spillere, men som har en særlig interesse for badminton til bestyrelsen.

Den siddende bestyrelse har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Det tilstræbes at der altid er min. 4 spillerrepræsentanter i bestyrelsen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, jfr. Dog § 15.

§ 7 – DAGSORDEN VED GENERALFORSAMLINGEN

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af regnskab og gennemgang af formueforhold, samt budget for næste år
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse

Bestyrelsen består af 5-7 personer, som vælges på generalforsamlingen og efterfølgende konstituerer sig. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode, dog således at det tilstræbes at højst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg ad gangen.

 • Valg af to bestyrelsessuppleanter
 • Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

§ 8 – GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6, § 14 og § 15. Dirigenten afgør afstemningsmetoden, dog skal på begæring fra blot et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

§ 9 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om den/de emner, der ønskes behandlet.

Om indkaldelse gælder bestemmelserne i § 6.

§ 10 – BESTYRELSEN

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og den repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

§ 11 – KONSTITUERING OG TEGNINGSRET

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, og heriblandt enten forman eller næstformand er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner udover hvad der er fastsat i forretningsordenen kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

Kasserer kan vælges uden for bestyrelsen.

Foreningen hæfter kun for signe forpligtelser med den til foreningen enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Alle sager, der angår køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom, skal vedtages på en generalforsamling.

§ 12 – REGNSKAB

Klubbens regnskabsår er fra 1/4 til 31/3. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse med revisorens påtegning.

§ 13 – REVISION

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen to kritiske revisorer og en revisorsuppleant, jfr. § 7.

Revisorerne skal hvert år i henhold til § 13 gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 14 – VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Forslag til vedtægtsændring skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen, jfr. § 7.

§ 15 – KLUBBENS OPLØSNING

Opløsning af klubben kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen. Forslaget skal dernæst vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af klubbens medlemmer. Hvis 2/3 af klubbens medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

Beslutning om opløsning skal her træffes med 2/3’s majoritet. Samtidig bestemmes, at evt. materialer skal tilfælde Skive Idræts Samvirke.

I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til idrætslige formål. Den på det tidspunkt siddende bestyrelse er eksekutor indtil pengene er placeret.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 8. April 2015 af:

Dirigent: Arne H. Nielsen

Ny bestyrelse:

 • Ida Gaarde Simonsen
 • Caroline Schleef
 • Peter Guldbjerg Jørgensen
 • Michael Nissen
 • Nicolai L. Larsen
 • Arne H. Nielsen
 • Rita Primdahl